Smluvní podmínky

1. Základní ustanovení


1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen "SP") se vztahují na produkty a služby (dále jen "Obsah") poskytované společností SpreadCharts s.r.o. (dále jen "Společnost"), se sídlem Vacínova 859/13, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČO: 01909321, DIČ: CZ01909321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 213146.

1.2. Obsah, poskytovaný Společností, může využívat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "Uživatel"). Užívání Obsahu je definováno přístupem k němu nebo k některé jeho části elektronickými prostředky, jako je World Wide Web, jiné internetové protokoly, elektronická pošta (e-mail), sociální sítě a další kanály.

1.3. Používáním Obsahu Uživatel bezvýhradně a bezpodmínečně přijímá tyto SP. Pokud Uživatel nesouhlasí s jakoukoli částí těchto SP nebo pokud se domnívá, že některá část těchto SP není v jeho jurisdikci vymahatelná, nechť přestane Obsah používat. Tyto SP mohou být v čase aktualizovány či změněny. Pokračování v používání Obsahu se považuje za souhlas se změněnými nebo aktualizovanými SP. Tyto SP představují úplnou dohodu mezi Společností a Uživatelem a nahrazují všechny ostatní dohody mezi Společností a Uživatelem, ať už písemné nebo ústní, týkající se používání Obsahu.

2. Specifikace Obsahu


2.1. Obsah tvoří informace, texty, obrázky, videa, počítačové programy, cloudové aplikace (software jako služba), výukové videoanalýzy, písemné analýzy, elektronická dokumentace k používání Obsahu, rady k efektivnímu využívání Obsahu, výukové programy, vzdělávací kurzy, odkazy na materiály týkající se témat souvisejících s Obsahem a další materiály, které jsou pro Uživatele užitečné, informativní nebo zajímavé.

2.2 Obsah je šířen prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese https://spreadcharts.com a jejich subdomén, zejména https://app.spreadcharts.com. Kromě toho mohou být některé části Obsahu šířeny prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a prostřednictvím kanálů sociálních médií Společnosti.

2.3. Část Obsahu je přístupná pouze platícím předplatitelům (dále jen „Placený obsah“). Veškerý ostatní Obsah (dále jen „Bezplatný obsah“) je volně přístupný z celosvětové sítě nebo po bezplatné registraci kvůli autorizaci Uživatele.

2.4. Některý Placený obsah může mít podobu elektronických publikací, jako jsou výuková videa nebo dokumenty ve formátu PDF. Uživatel bere na vědomí, že tyto publikace jsou označeny jedinečným skrytým řetězcem, který může identifikovat kupujícího publikace. Tento řetězec je náhodně vygenerovaná posloupnost znaků a neobsahuje žádné osobní údaje. Společnost je pouze schopna identifikovat kupujícího porovnáním řetězce se záznamem ve své interní databázi.

3. Přístup k placenému obsahu


3.1 Pro přístup k Placenému obsahu si uživatel musí zakoupit prémiové předplatné. Předplatné je vytvořeno na dobu uvedenou v objednávce po úspěšném provedení platby a připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Délku období předplatného si Uživatel zvolí před provedením platby.

3.2. Předplatné je rekurentní. Automaticky se obnovuje na konci období předplatného, pokud jej Uživatel před obnovením nezruší ve správě předplatného aplikace SpreadCharts na adrese https://app.spreadcharts.com. Pokud Uživatel předplatné zruší, vyprší na konci aktuálního období předplatného a další platba již nebude účtována. Uživatel může také změnit období předplatného ve správě předplatného, což se projeví při příštím prodloužení.

3.3. Konečná cena, kterou Uživatel zaplatí, je uvedena v platebním okně zpracovatele plateb (FastSpring). Ceny uvedené jinde jsou pouze orientační, protože konečnou cenu vypočítává společnost FastSpring a závisí na domovské zemi Uživatele a její sazbě DPH nebo daně z prodeje. Cenu ovlivňují také směnné kurzy měn a další příplatky.

3.4. Cena předplatného se může kdykoli změnit v důsledku potřeb společnosti nebo nezávislých úprav ze strany společnosti FastSpring v důsledku změn DPH/prodejní daně nebo kurzů převodu měn. Jakákoli změna ceny nabývá účinnosti v dalším období předplatného po skončení aktuálního období.

3.5. Po uplynutí období předplatného a neobnovení předplatného na další období přestává mít uživatel přístup k placenému obsahu bez ohledu na to, zda službu využíval či nikoliv.

4. Práva a povinnosti uživatele


4.1. Uživatel má právo používat obsah v rozsahu vymezeném těmito podmínkami Služby.

4.2. Uživatel se zavazuje dodržovat všechna pravidla uvedená v těchto SP a Zásadách ochrany osobních údajů.

4.3. Uživatel nesmí v Obsahu používat žádné nástroje pro dolování z dat, roboty nebo podobné nástroje pro sběr a extrakci dat, nesmí žádnou část Obsahu reprodukovat, provádět přetisk, kopírovat, ukládat, veřejně vystavovat, vysílat, přenášet, upravovat, překládat, publikovat, poskytovat sublicence, převádět, prodávat, půjčovat nebo jinak distribuovat Obsah bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Uživatel nesmí obcházet jakékoliv mechanismy obsažené v Obsahu, které brání neoprávněné reprodukci nebo distribuci Obsahu.

4.4. Uživatel je povinen před zakoupením placeného Obsahu otestovat hardwarový výkon svého zařízení, softwarovou konfiguraci a připojení k internetu na bezplatném Obsahu. Uživatel bere na vědomí, že míra použitelnosti Obsahu závisí na výkonu jeho hardware, nutnosti mít nainstalován software třetích stran (např. internetový prohlížeč) a rychlosti internetového připojení. Některé funkce Obsahu mohou být omezeny, pokud jsou dostupné systémové prostředky zařízení Uživatele omezené. Za dostatečnou kvalitu připojení a výkon hardware odpovídá Uživatel.

4.5. Pro přístup k Obsahu se Uživatel musí zaregistrovat do aplikace SpreadCharts na adrese https://app.spreadcharts.com. Registrace je nutná k autorizaci přístupu k Obsahu. Uživatel souhlasí se zasíláním technických, informačních a reklamních sdělení prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo jiných kanálů.

4.6. V případě placeného Obsahu má Uživatel se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od provedení objednávky, a to pouze v případě, že mu dosud nebyl poskytnut žádný Placený Obsah. Uživatel ztrácí právo odstoupit od smlouvy v okamžiku získání přístupu k Placenému obsahu a jeho užívání, a to v souladu s ustanovením §1837, čl. a,h,i a l, zákona 89/2012 Sb. České republiky.

5. Práva a povinnosti Společnosti


5.1. Společnost je povinna zřídit Uživateli přístupová práva k Placenému obsahu do 5 pracovních dnů od připsání finančních prostředků v plné výši na účet Společnosti.

5.2. Společnost má právo předčasně ukončit přístup Uživatele k Obsahu bez náhrady, pokud Uživatel poruší jakoukoli část těchto SP.

5.3. Pokud Uživatel nemá placené předplatné, může mu Společnost kdykoli bez předchozího upozornění ukončit přístup k Bezplatnému obsahu.

5.4. Společnost může Uživatele informovat o svých dalších službách nebo nabídkách formou reklamy prostřednictvím e-mailové adresy Uživatele, s čímž Uživatel souhlasí. Společnost je povinna přestat Uživateli zasílat reklamní sdělení, pokud ji na to upozorní prostřednictvím e-mailové zprávy.

5.5. V případě výpadku, který má za následek úplnou nedostupnost placeného obsahu v celém rozsahu po souvislou dobu delší než 24 hodin, je Společnost povinna prodloužit dobu přístupu k placenému obsahu o stejnou dobu, po kterou nebyl placený obsah dostupný. S výjimkou prodloužení doby jako kompenzace za výpadek nemá Uživatel nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení peněz. Uživatelé, kteří nemají placené předplatné, nemají nárok na žádnou kompenzaci.

5.6. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit poskytování částí Obsahu bez předchozího upozornění. To se týká zejména tržních dat získávaných od třetích stran. Dostupnost tržních dat závisí na burzách a jimi určených poskytovatelích tržních dat. Tyto subjekty mohou čas od času rozhodnout o ukončení poskytování některých tržních dat nebo změnit licenční smlouvy takovým způsobem, že pro Společnost bude další poskytování těchto dat nedosažitelné.

6. Autorská práva


6.1. Vlastníkem Obsahu je Společnost nebo třetí strany, které poskytují Společnosti licenci na svůj obsah. Uživatel nesmí Obsah šířit ani sdílet s nikým dalším.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že přístup k Obsahu není anonymní. Společnost zaznamenává e-mail uživatele, zemi, IP adresu, typ zařízení, verzi internetového prohlížeče a další metadata každého přístupu k Obsahu.

6.3. Uživatel souhlasí s personalizací placeného Obsahu. Bezpečnostní prvky jsou nedílnou součástí Placeného obsahu a v případě neoprávněného sdílení mohou být použity v případném soudním řízení o náhradu škody z porušení autorského práva.

6.4. Uživatel souhlasí s tím, že nebude sdílet adresu odkazu (URL), kde se nachází Placený obsah, s třetí osobou.

6.5. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje a zabránit třetí straně v použití jeho přihlašovacích údajů k přístupu k Obsahu. Pokud Uživatel umožní zneužití svého přihlašovacího jména třetí osobě, nese plnou odpovědnost za případnou spáchanou škodu, jako by ji spáchal sám.

7. Zřeknutí se odpovědnosti


7.1. Pravidlo CFTC 4.41
Hypotetické nebo simulované výsledky výkonnosti mají určitá omezení. Na rozdíl od záznamu reálné výkonnosti simulované výsledky nereprezentují skutečné obchodování. Protože obchody nebyly provedeny, mohou výsledky také nedostatečně nebo nadměrně reflektovat případný dopad určitých tržních faktorů, jako je například nedostatečná likvidita. Simulované obchodní programy obecně též podléhají skutečnosti, že jsou navrženy s výhodou zpětného pohledu. Nelze jakkoliv deklarovat, že jakýkoli účet dosáhne nebo pravděpodobně dosáhne zisků nebo ztrát podobných těm, které jsou uvedeny. Veškeré informace na těchto webových stránkách slouží pouze pro vzdělávací účely a nejsou určeny k poskytování finančního poradenství. Jakákoli vyjádření o ziscích nebo příjmech, ať už vyjádřená nebo implicitní, nepředstavují jakoukoliv záruku. Skutečné obchodování Uživatele může vést ke ztrátám, protože zisk není u žádného obchodního systému garantován. Uživatel přijímá plnou odpovědnost za své jednání, obchody, zisky nebo ztráty a souhlasí s tím, že Společnost a případní autorizovaní distributoři těchto informací nebudou Uživatelem nijak poškozeni.

7.2. Zřeknutí se odpovědnosti týkající se investičních rozhodnutí a obchodování
Veškeré informace v Obsahu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely. Společnost neposkytuje finanční ani investiční poradenství. Společnost není registrovaným poradcem, makléřem, dealerem ani zástupcem žádného regulačního orgánu. Společnost nezveřejňuje analýzy ani doporučení týkající se konkrétních finančních nástrojů. Pokud jsou kdekoli v Obsahu zmíněny jakékoli finanční nástroje, strategie, podkladová aktiva nebo deriváty, je to vždy a pouze pro vzdělávací účely. Společnost ani její zástupci nenesou žádnou odpovědnost za kroky podniknuté pod vlivem informací zveřejněných kdekoli v Obsahu. Při obchodování s futures, opcemi, akciemi, ETF nebo jinými finančními nástroji existuje riziko značné ztráty. Rozhodnutí o nákupu, prodeji, držení nebo obchodování s cennými papíry, komoditami a dalšími investicemi jsou spojena s rizikem a je vhodné, aby taková rozhodnutí byla učiněna na základě rad kvalifikovaných finančních odborníků. Jakékoli obchodování s cennými papíry, deriváty nebo jinými finančními nástroji s sebou nese riziko značných ztrát. Před provedením jakékoli investice nebo obchodování by se měl Uživatel poradit s kvalifikovaným finančním odborníkem. Pečlivě zvažte, zda je pro vás takové obchodování vhodné s ohledem na vaši finanční situaci a schopnost nést finanční rizika. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která Uživateli nebo komukoli jinému vznikne v důsledku jakékoli obchodní nebo investiční činnosti, kterou Uživatel nebo kdokoli jiný provede na základě jakýchkoli informací nebo materiálů v Obsahu. Společnost, její přidružené společnosti a/nebo jejich příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé nebo zaměstnanci mohou čas od času nakupovat, držet nebo prodávat cenné papíry a deriváty uvedené kdekoliv v Obsahu.

7.3. Zřeknutí se odpovědnosti týkající se Obsahu
Společnost nemůže prohlásit a nezaručuje, že jakékoli informace dostupné prostřednictvím Obsahu jsou přesné, spolehlivé, aktuální, úplné nebo vhodné pro potřeby Uživatele. Různé informace dostupné v Obsahu může Společnost získávat od třetích stran, jako jsou burzy, poskytovatelé zpravodajství, poskytovatelé tržních dat a další poskytovatelé obsahu, kteří jsou považováni za zdroje spolehlivých informací (dále společně jen "Poskytovatelé dat"). Nicméně vzhledem k různým faktorům - včetně přirozené možnosti lidské a mechanické chyby - přesnost, úplnost, včasnost, výsledky získané při používání a správné řazení informací dostupných prostřednictvím služeb a webových stránek nejsou a nemohou být Společností zaručeny.

7.4. Stránky třetích stran
Obsah může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Některé z těchto stránek mohou obsahovat materiály, které jsou nevhodné, nezákonné nebo nepřesné. Souhlasíte s tím, že Společnost nenese odpovědnost za jakékoli obchodní aktivity nebo jiné činnosti, ke kterým dochází na jakýchkoli webových stránkách, na které se dostanete prostřednictvím odkazů uvedených v Obsahu. Společnost poskytuje tyto odkazy pro zajímavost a neschvaluje obsah ani služby nabízené těmito stránkami.

8. Vyšší moc


8.1. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění jakékoli části těchto SP, pokud takové zpoždění nebo neplnění vyplývá z příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu a které společnost nezavinila ani nezanedbala, jako jsou například zásahy vyšší moci, válečné nebo teroristické události, mimořádné události ve Spojených státech amerických, Evropské unii, České republice nebo jakéhokoli státu, území nebo politického útvaru, požárů, bouří, povodní, epidemií, nepokojů, přerušení práce, stávek, embarg, vládních omezení, burzovních nebo tržních rozhodnutí, extrémních objemů obchodů nebo volatility trhu, pozastavení obchodování (vyhlášeného nebo nevyhlášeného), nepříznivého počasí nebo přírodních událostí. V případě výskytu události vyšší moci nemůže Společnost zajistit nepřerušovanou nebo bezchybnou službu nebo přístup k Obsahu a mohou nastat období, kdy bude přístup zpožděn, omezen nebo nebude k dispozici.

9. Závěrečná ustanovení


9.1. Uživatel souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů Společností pro účely obchodního vztahu mezi Společností a Uživatelem, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) České republiky. Tento souhlas se uděluje na dobu trvání obchodního vztahu se Společností, pokud zvláštní zákon nestanoví dobu delší.

9.2. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto SP nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení těchto SP. Jakékoli neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za oddělené od těchto SP v rozsahu jeho neplatnosti nebo nevymahatelnosti a tyto SP budou vykládány a vymáhány, jako by dané ustanovení v rozsahu jeho neplatnosti nebo nevymahatelnosti neobsahovaly.

9.3. Tyto SP a vztah mezi Uživatelem a Společností se řídí právem České republiky. Společnost a Uživatel se dohodli, že případné právní spory mezi nimi budou řešeny u Městského soudu v Praze, Česká republika.

9.4. Veškerá komunikace mezi Společností a Uživatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). Uživatel odpovídá za správnost své e-mailové adresy, kterou uvádí při komunikaci se Společností.

9.5. Tyto SP jsou účinné od 25. listopadu 2021.